இன்று 23-02-2020

  • கயானா குடியரசு தினம்(1970)
  • உலக தரநிர்ணய அமைப்பு( ஐ.எஸ்.ஓ.,) ஆரம்பிக்கப்பட்டது(1947)
  • ரோட்டரி அமைப்பு ஆரம்பிக்கப்பட்டது(1905)
  • ருடொல்ஃப், டீசல் இயந்திரத்திற்கான காப்புரிமம் பெற்றார்(1893)
  • புளூட்டோனியம் முதல் முறையாக உருவாக்கப்பட்டது(1941)

Related posts

Leave a Comment