அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள் அனுப்பும் QR கோடுகளை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டாம் உங்கள் பணத்தை இழக்க நேரிடும்.

அறிமுகம் இல்லாத நபர்கள் அனுப்பும் QR கோடுகளை ஸ்கேன் செய்ய வேண்டாம் உங்கள் பணத்தை இழக்க நேரிடும்.

Related posts

Leave a Comment